Quy chế làm việc của nhà trường

Nhà trường là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.
Quy chế làm việc của nhà trường Nhà trường là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

 PHÒNG GD & ĐT VIỆT TRÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH PHƯƠNG

 
 
 


Số 03/QCLV-VT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                       

                                                                                                    

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH PHƯƠNG


I/ Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường

1. Vị trí:

- Nhà trường là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục tiểu học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

- Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác, thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành CTTH của học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn quản lý của trường.

3. Quyền hạn:

- Quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

II/ Một số quy định cụ thể:

- Nhà trường đảm bảo làm việc theo chế độ thủ trưởng. Thủ trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước các cấp trên có liên quan, về mọi mặt công tác của nhà trường. Trên cở sở phát huy dân chủ, bàn bạc tập thể, thống nhất các chủ trương, biện pháp, lề lối làm việc.

- Trong trường hợp chưa thống nhất thì Hiệu trưởng quyết và mọi thành viên phải chấp hành.

- Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ, quyết định lề lối làm việc cho các bộ phận và từng thành viên trong nhà trường.Mọi thành viên phải chấp hành tuyệt đối sự phân công công tác của Hiệu trưởng.

- Cá nhân cũng như các mảng việc phải xây dựng kế hoạch công tác chi tiết cho các phần việc được giao (nội dung công việc, chỉ tiêu, thời gian, mức độ kết quả phải hoàn thành, biện pháp thực hiện).

- Thực hiện tốt việc phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện đúng chế độ thời gian công tác, nghỉ việc phải báo cáo kịp thời cho phụ trách bộ phận và hiệu trưởng (có đơn xin nghỉ việc). Hiệu trưởng nghỉ việc quá 3 ngày phải báo cáo trưởng phòng GD&ĐT thành phố.

- Mọi thành viên có trách nhiệm giữ gìn đoàn kết nội bộ, đấu tranh phê và tự phê thẳng thắn có động cơ chân thành và xây dựng, đúng nguyên tắc về công khai, bảo mật, phát ngôn. Thực hiện công bằng trong nghĩa vụ và quyền lợi trên tinh thần: Mọi người cùng được biết, cùng được bàn và cùng nhau thực hiện.

- Chủ động, kịp thời thực hiện các mặt công tác của các cấp trên.

III/ Quy chế phối hợp với tổ chức CĐ cơ sở và các tổ chức đoàn thể khác.

- Nhà trường kết hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ cơ sở trong tất cả các lĩnh vực công tác. Trọng tâm là việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

-Nhà trường cùng tổ chức CĐ phối kết hợp thực hiện công tác thi đua khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong mỗi dịp thi đua và kết thúc năm học.

- Nhà trường kết hợp với Hội khuyến học phường phát huy xã hội hóa giáo dục, huy động các lực lượng tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng quỹ khuyến học cho cơ sở và của trường.

- Nhà trường kết hợp với Đoàn phường, với thành Đoàn và Hội đồng đội thành phố chỉ đạo hoạt động Đoàn - Đội trong nhà trường. Tham gia đầy đủ các phong trào, các cuộc thi trong khuôn khổ đoàn thể.

- Nhà trường kết hợp với Hội cựu giáo chức phường trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần và phát huy truyền thống đối với nhà giáo đương chức và đã nghỉ hưu.

- Nhà trường kết hợp với Hội phụ nữ xã, Hội cựu chiến binh và các tổ chức kinh tế - xã hội khác nhằm phát huy xã hội hoá giáo dục, thực hiện toàn Đảng, toàn dân cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

- Đặc biệt là phối kết hợp với PHHS toàn trường. Thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

IV/ Điều khoản thi hành.

- Qui chế này được thực hiện từ năm học 2009 -2010.

- Được triển khai trong Hội nghị cán bộ công chức  đầu năm học 2009 – 2010

                                                 Minh Phương, ngày 30 tháng 9 năm 2009

Hiệu trưởng nhà trường

 

             (Đã ký )

 

 

 

   Nguyễn Trọng Hào

Bài viết liên quan