Nhà trường là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.